ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 มิ.ย. 2562
102 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
30 เม.ย. 2562
103 ประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 เม.ย. 2562
104 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 เม.ย. 2562
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
07 มี.ค. 2562
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 ก.พ. 2562
107 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 ม.ค. 2562
108 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
03 ม.ค. 2562
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
173
20 ธ.ค. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24