ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 ม.ค. 2562
102 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ม.ค. 2562
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ธ.ค. 2561
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 พ.ย. 2561
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 พ.ย. 2561
106 แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าข้าม (พ.ศ. 2562 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ก.ย. 2561
107 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
12 ก.ย. 2561
108 งานวิจัยความพึงพอใจ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
12 ก.ย. 2561
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ส.ค. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23