ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 พ.ค. 2560
132 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 พ.ค. 2560
133 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 มี.ค. 2560
134 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรม อบต.ท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
139
15 มี.ค. 2560
135 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.ท่าข้าม (การับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
15 มี.ค. 2560
136 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
15 มี.ค. 2560
137 ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบต.ท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 ม.ค. 2560
138 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ม.ค. 2560
139 ข้อบังคับ อบต.ท่าข้าม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
10 ต.ค. 2559
140 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ อบต.ท่าข้าม (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23