ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 พ.ย. 2560
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
13 พ.ย. 2560
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 ต.ค. 2560
134 รายงานผลความพึงพอใจต่อการบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 ต.ค. 2560
135 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
11 ก.ค. 2560
136 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
06 มิ.ย. 2560
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 พ.ค. 2560
138 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 พ.ค. 2560
139 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 มี.ค. 2560
140 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรม อบต.ท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
207
15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24