ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
08 เม.ย. 2563
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 เม.ย. 2563
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 เม.ย. 2563
74 กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 มี.ค. 2563
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
15 ก.พ. 2563
76 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ก.พ. 2563
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ก.พ. 2563
78 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ม.ค. 2563
79 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 ม.ค. 2563
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23