ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ธ.ค. 2563
32 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 พ.ย. 2563
33 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พ.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 พ.ย. 2563
34 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 พ.ย. 2563
35 ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ต.ค.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 พ.ย. 2563
36 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินสิทธิ์์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ต.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ต.ค. 2563
37 ประกาส อบต.ท่าข้าม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ต.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ต.ค. 2563
38 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ต.ค. 2563
39 ประกาศผลการคัดเลือกการดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2563
40 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23