ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
204
21 เม.ย. 2563
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 เม.ย. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 เม.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 เม.ย. 2563
65 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ท่าข้าม สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 เม.ย. 2563
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรือง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 เม.ย. 2563
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 เม.ย. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 เม.ย. 2563
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 เม.ย. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23